Category Doanh nghiệp > Sub Category
Web Content Viewer

Bảo lãnh thanh toán

Trong nước

Bảo lãnh cho nghĩa vụ thanh toán của doanh nghiệp đối với các đối tác trong nước

Ngoài nước

Bảo lãnh cho nghĩa vụ thanh toán của doanh nghiệp đối với các đối tác ngoài nước

Vay vốn

Bảo lãnh cho nghĩa vụ trả nợ gốc, lãi vay, phí khác (nếu có) của doanh nghiệp đối với Tổ chức/Cơ quan cấp vốn vay cho doanh nghiệp

Thanh toán thuế xuất nhập khẩu

Bảo lãnh cho nghĩa vụ nộp thuế xuất nhập khẩu của doanh nghiệp đôi với các Cơ quan Hải quan

Nộp dần tiền thuế nợ

Bảo lãnh cho nghĩa vụ nộp dần tiền thuế nợ của Doanh nghiệp đối với Cơ quan thu thuế