Category > Product Detail
Bảo An Như Ý

Bảo An Như Ý

Bảo An Như Ý

Hỗ trợ tài chính cho bạn trước 134 bệnh hiểm nghèo ngay từ giai đoạn đầu

Bảo vệ toàn diện

Bảo vệ trước 134 bệnh hiểm nghèo với tổng quyền lợi có thể lên đến 325% số tiền bảo hiểm

Bảo vệ đến tuổi 99

Được bảo vệ tới năm 99 tuổi trong khi chỉ cần đóng phí trong 12 năm

Tích lũy tiết kiệm

Gia tăng tích lũy với các quyền lợi tiền mặt như bảo tức, quyền lợi đáo hạn hoặc quyền lợi phiếu tiền mặt an nhàn

Quyền lợi bảo vệ


1. Quyền lợi Bệnh lý nghiêm trọng:
- Giai đoạn sớm: Chi trả tối đa 4 lần cho các bệnh lý nghiêm trọng giai đoạn sớm khác nhau với tối đa 25% Số tiền bảo hiểm(*)/lần thanh toán (không quá 500 triệu đồng/lần).
- Giai đoạn giữa: Chi trả tối đa 2 lần cho các bệnh lý nghiêm trọng giai đoạn giữa khác nhau với 50% Số tiền bảo hiểm(*)/lần thanh toán (không quá 1 tỷ đồng/lần sau khi trừ đi Quyền lợi bệnh lý nghiêm trọng giai đoạn sớm cho cùng một bệnh đã thanh toán).
- Giai đoạn cuối: Chi trả tối đa 1 lần cho bệnh lý nghiêm trọng giai đoạn cuối. 100% STBH(*) sau khi trừ đi Quyền lợi bệnh lý nghiêm trọng giai đoạn sớm, giai đoạn giữa cho cùng một bệnh đã thanh toán.
2. Quyền lợi Bệnh lý nghiêm trọng bổ sung: 25% Số tiền bảo hiểm(*) khi mắc phải:
- Bệnh lý nghiêm trọng đối với trẻ em (dưới 18 tuổi); hoặc
- Bệnh lý nghiêm trọng theo giới tính (từ 18 tuổi trở lên).
3. Quyền lợi khi Tử vong: bằng tối đa 200% Số Tiền Bảo Hiểm (*), cộng với Bảo tức và Lãi tích lũy (nếu có), và trừ đi các khoản Nợ và Quyền lợi trợ cấp mai táng đã chi trả.
4. Quyền lợi Trợ cấp mai táng: 10% Số Tiền Bảo Hiểm(*), lên đến 30 triệu đồng ngay khi nhận được yêu cầu giải quyết quyền lợi Tử vong. Quyền lợi này sẽ được khấu trừ vào quyền lợi khi tử vong sau khi có quyết định chi trả chính thức từ Công ty.
(*) Quyền lợi khi Tử vong sẽ được điều chỉnh theo quy định trong Điều khoản sản phẩm trong trường hợp Người được bảo hiểm dưới 4 tuổi hoặc Quyền lợi bệnh lý nghiêm trọng giai đoạn cuối/Quyền lợi phiếu tiền mặt an nhàn được chi trả

Quyền lợi tiết kiệm

1.  Quyền lợi phiếu tiền mặt an nhàn: 100% Số tiền bảo hiểm, trừ các Quyền lợi bệnh lý nghiêm trọng giai đoạn sớm, giai đoạn giữa đã được thanh toán. Quyền lợi này chi trả khi Người được bảo hiểm đủ 75 tuổi hoặc cuối năm hợp đồng thứ 20 (tuỳ giai đoạn nào đến sau) nếu chưa thanh toán Quyền lợi bệnh lý nghiêm trọng giai đoạn cuối. Hợp đồng vẫn tiếp tục có hiệu lực sau khi chi trả quyền lợi này và bạn vẫn được bảo vệ trước rủi ro tử vong cho đến khi đáo hạn.
2. Quyền lợi đáo hạn hợp đồng: bằng tổng giá trị của Số Tiền Bảo Hiểm, Quyền lợi phiếu tiền mặt an nhàn, Bảo tức và Lãi tích lũy (nếu có).
3.  Bảo tức: là khoản không đảm bảo và sẽ được chi trả căn cứ vào lợi nhuận của quỹ các sản phẩm tham gia chia lãi sau khi các khoản phí
bảo hiểm của hợp đồng đã được đóng đầy đủ và đúng hạn.
- Bảo tức định kỳ: Chi trả hàng năm vào mỗi ngày kỷ niệm hợp đồng.
- Bảo tức tri ân: Nếu tất cả các khoản Phí Bảo Hiểm đến hạn đã được đóng đầy đủ trong suốt Thời Hạn Đóng Phí, Công Ty sẽ chi trả Bảo tức
tri ân tại ngày kỷ niệm hợp đồng của năm cuối cùng của thời hạn đóng phí, và Vào mỗi ngày kỉ niệm hợp đồng sau thời hạn đóng phí cho đến khi người được bảo hiểm tới tuổi 65 (trong trường hợp người được bảo hiểm chưa đủ 65 tuổi tại thời điểm kết thúc thời hạn đóng phí).
Khách hàng có thể nhận Bảo tức bất cứ thời điểm nào hoặc để lại Công ty và hưởng Lãi tích lũy theo mức lãi suất được công bố tại từng thời điểm

Một số thông tin cần lưu ý

1. Tuổi tham gia: 1 tháng tuổi - 65 tuổi

2. Thời hạn hợp đồng: đến tuổi 99

3. Thời hạn đóng phí: 12 năm, 15 năm hoặc 20 năm

3. Để đảm bảo quyền lợi của mình, khách hàng cần kê khai thông tin đầy đủ, trung thực - đặc biệt là thông tin về sức khỏe và tiền sử bệnh - khi hoàn tất Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm, và thông báo cho Manulife những thay đổi liên quan đến Bên mua bảo hiểm và Người được bảo hiểm.

Tài liệu này chỉ giới thiệu tóm tắt đặc điểm của sản phẩm và không phải là hợp đồng bảo hiểm. Mọi quy định, điều kiện và quyền lợi của sản phẩm sẽ được thực hiện theo quy tắc, điều khoản bảo hiểm của sản phẩm Bảo An Như Ý.

  • Trang đầu
  • Trước
  • 1
  • Sau
  • Trang cuối
  • 0
  • Send
1 2 3 4 5

Thông báo

  • Thông báo lỗi